top of page

Systematiskt brandskyddsarbete

Se till att din arbetsplats är säker och uppfyller gällande lagar och riktlinjer, samt sänk din försäkringspremie med oss som leverantör av SBA.

Driver du tex företag eller BRF? Alla organisationer, oavsett storlek och verksamhet, ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Du ska metodiskt gå igenom ditt behov av brandskydd, systematiskt se till att det fungerar, samt se till att alla i organisationen har nödvändig kunskap och utrustning.

Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2§, anger att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

2 §   Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

 • SBA-genomgång enligt lagkrav

 • Utvärdering av era lokaler, såsom:

  • Brandceller​

  • Utrymningsvägar

  • Belysning

  • Elektronik

  • Brandfarlig vara

  • Brand -och utrymningsdörrar/fönster

 • Bedömning och rapport

 • Råd och handledning vid behov

Detta ingår

Kontaktformulär SBA

Tack för att du skickar in!

bottom of page